Slovensko 9. - 14.7.2006

               

               

               

               

               

           

Jawa 350